ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас:  21/2014
ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Министерство за образование и наука
I.1.2) Адреса: ул. „Св. Кирил Методиј“ бр.54
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса: www.mon.gov.mk
I.1.5) Лице за контакт: Александра Трајковска    Адреса на е-пошта: aleksandra.trajkovska@mon.gov.mk    Телефон/Факс: 02 3222 038/023118414
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи-Образование
ДЕЛ IIПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Санација на СД „Гоце Делчев“ Општина Карпош-Скопје
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 64.750.000,00 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Работи - Изведување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
СД „Гоце Делчев“ Општина Карпош-Скопје
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):
II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не
II.11) Времетраење на договорот:
ДЕЛ IIIПОСТАПКА
III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор за јавна набавка: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
:
ДЕЛ IVПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Да [3,00%]
IV.1.3) Изјава за сериозност: Не
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Да [10,00%]
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:
- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
Документ за регистрирана дејност
документ за регистрирана дејност (ДРД образец во РМ) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран и лиценца Б за изведба.
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
извештај за билансот на состојбата и податоци од билансот на успех издаден од надлежен орган
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:
- вкупни приходи (обрт) за последните 3 (три) години (2011, 2012, 2013) над 100.000.000,00 денари
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:
Копии од најмалку три потпишани и реализирани договори за извршени работи во последните три години од ист или сличен вид, од кои еден со вредност од најмалку 30.000.000,00 денари, како и потврди за навремено и квалитетно извршување на работите, соодветни на договорите.
-Документ со кој се потврдува бројот на вработени издаден од надлежен орган не порано од 15 дена од денот определен како краен рок за доставување на понуда и
-Копие од овластување Б за изведба за минимум еден инженер (градежен или архитект)
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:
-Минимум три реализирани договори од ист или сличен вид, од кои еден со минимум вредност од 30.000.000,00 денари, а за сите приложени договори да се приложат и потврди за квалитетно и навремено извршување на работите;
-Минимум пет вработени од кои минимум еден инженер (градежен или архитект) со Овластување Б за изведба
IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
Изјава дека ќе доставува атести за квалитетот на материјалите и опремата што ќе се вградуваат согласно пропишаните македонски стандарди кои се во согласност со европските стандарди
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:
ДЕЛ VАДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:
V.2) Услови за доставување на понудите или пријавите за учество
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до : 19.05.2014 во 11.00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 13-05-2014 15:30
V.3) Период на важност на понудата: 90 денови
V.4) Услови за отворање на понудите
Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:
19.05.2014 во 11.00 часот Место: Министерство за образование и наука, 11-ти кат, канцеларија 1111
V.5) Дополнителни информации
V.6) Датум на објава: 29-04-2014
ДЕЛ VIДОКУМЕНТИ
       
ДЕЛ VIIПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIIIПРИЛОЗИ  
ДЕЛ IXИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР
1